Algemene voorwaarden Mijn-OPtIE

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten die Mijn-OPtIE aanbiedt. Lees deze algemene voorwaarden goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 1. Definities

 1. Account: het persoonlijke account voor een medewerker van een organisatie met een abonnement, waarmee hij of zij toegang krijgt tot de dienst op de website van Mijn-OPtIE.
 2. Organisatie: een bedrijf of instelling.
 3. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 4. Mijn-OPtIE: Mijn-OPtIE B.V., gevestigd Balladeberg 33, 4707 SV te Roosendaal  en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84336862.
 5. Dienst(en): diensten zoals beschreven in de overeenkomst.
 6. Gebruiker: De werknemers van de organisaties die een Account hebben bij Mijn-OPtIE.
 7. Kandidaat: een persoon die zich inschrijft in Mijn-OPtIE.
 8. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst, zoals een abonnement, tussen Mijn-OPtIE en een organisatie waarvan onderhavige voorwaarden onderdeel uitmaken.
 9. Abonnement: is de overeenkomst tussen Mijn-OPtIE en een organisatie waardoor medewerkers van een organisatie, middels accounts, gebruik kunnen maken van de functionaliteiten in Mijn-OPtIE.
 10. Website: de website van Mijn-OPtIE, te raadplegen via: www.Mijn-OPtIE.nl  inclusief alle bijbehorende (sub)domeinen.
 11. Zakelijke Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelend in de uitoefening van beroep of organisatie die een abonnement heeft op Mijn-OPtIE.
 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. ­­­­Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Mijn-OPtIE zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien een organisatie met een abonnement op Mijn-OPtIE in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor Mijn-OPtIE slechts bindend indien en voor zover deze door Mijn-OPtIE uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 1. Registratie

3a Registratie van een kandidaat

 1. Om als kandidaat gebruik te maken van de dienst van Mijn-OPtIE is het aanleveren van persoonsgegevens, gegevens over werk en diplomering en een geldig e-mailadres nodig, zodat Mijn-OPtIE of een van de aangesloten organisaties u een bericht kan sturen als er een match voor een mogelijke baan is. Om het matchen mogelijk te maken dient een arbeidswens en diplomering kenbaar te maken. Het invullen van  de voornaam, achternaam, telefoonnummer en woonplaats is niet verplicht. Ook is het aangeven van een referentie en organisatie waar u werkt niet verplicht.
 2. Een kandidaat krijgt geen account en kan daardoor niet zijn/haar gegevens online beheren of aanpassen. Het opvragen of verwijderen van eigen gegevens is mogelijk door een e-mail met het verzoek te sturen naar: info@mijn-optie.nl.
 3. Mijn-OPtIE verwijdert uw gegevens na één jaar uit de database en is daartoe gerechtigd. Mijn-OPtIE is niet verplicht om een kandidaat hiervan op de hoogte te stellen.
 4. Mijn-OPtIE is gerechtigd om zelf te bepalen wanneer en of een kandidaat, na aanmelding via de website, wordt toegelaten tot definitieve inschrijving.
 5. Mijn-OPtIE is niet verplicht de kandidaat een bericht te sturen als er geen matching mogelijk is.

3b Registratie van een gebruiker

 1. Om als organisatie gebruik te maken van de dienst van Mijn-OPtIE is het aanleveren van de accountgegevens van de gebruikers nodig; e-mailadres, naam medeweker en de naam van de organisatie, zodat Mijn-OPtIE u toegang kan geven tot bepaalde functionaliteiten. Deze accounts worden aangemaakt tijdens de registratieprocedure na het afsluiten van een abonnement op Mijn-OPtIE.
 2. Een organisatie dient bij afsluiten van een abonnement ook een verwerkingsovereenkomst met Mijn-OPtIE te ondertekenen.
 3. Tijdens de registratieprocedure voor een account ontvangt de gebruiker een gebruikersnaam en tijdelijk wachtwoord. Vervolgens kiest de gebruiker een eigen wachtwoord waarmee hij/zij kan inloggen op de website en stelt 2-fa authenticatie in. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar en uniek wachtwoord.
 4. De gebruiker dient zijn inloggegevens, gebruikersnaam, wachtwoord en 2-fa codes strikt geheim te houden. Mijn-OPtIE is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een gebruiker die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die gebruiker is. Al hetgeen gebeurt via het account van de gebruiker, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de organisatie met het abonnement waar de gebruiker werkzaam voor is.
 5. Een gebruiker krijgt een account, na het afsluiten van een abonnement en kan daarmee zijn/haar inlog-gegevens online beheren. Het verwijderen van een eigen account is mogelijk door een verzoek per e-mail te sturen naar: info@mijn-optie.nl
 6. Indien de gebruiker weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en Mijn-OPtIE daarvan in kennis te stellen, zodat Mijn-OPtIE gepaste maatregelen kan nemen.
 7. Mijn-OPtIE is gerechtigd het account van de gebruiker die gekoppeld is te verwijderen indien het abonnement is verlopen of indien Mijn-OPtIE het noodzakelijk acht. Mijn-OPtIE is niet verplicht om een gebruiker hiervan op de hoogte te stellen.
 8. Mijn-OPtIE is gerechtigd om zelf te bepalen wanneer en of een gebruiker, na aanmelding via de registratieprocedure, wordt toegelaten tot de functionaliteiten.
 1. Prijzen en informatie

 1. Voor een inschrijving door een kandidaat is geen vergoeding verschuldigd.
 2. Voor het gebruik maken van bepaalde functionaliteit door organisaties van de dienst is een abonnement nodig, de prijzen hiervan komen tot stand in onderling overleg en worden vastgelegd in een overeenkomst.
 3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mijn-OPtIE kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle informatie op de website mijn-optie.nl en al haar sub-domeinen afkomstige informatie en materialen, zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer-en typefouten.
 1. Totstandkoming van de overeenkomst

5a Totstandkoming van de overeenkomst met een kandidaat

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van het invullen van de gegevens en aanvaarding door de kandidaat van de algemene voorwaarden en privacy-statement van Mijn-OPtIE.
 2. De kandidaat heeft de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden door een e-mail met het verzoek te sturen naar info@mijn-optie.nl
 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de kandidaat onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Mijn-OPtIE het recht om de aanvraag in behandeling te nemen, nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

5b Totstandkoming van de overeenkomst met een gebruiker

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een abonnement voor een account is betaald en de verwerkingsovereenkomst is getekend en dat een gebruiker bij het wijzigen van het wachtwoord de algemene voorwaarden en privacy-statement van Mijn-OPtIE heeft aanvaard.
 2. Een organisatie heeft de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden als alle accounts van een organisatie worden geannuleerd, door een mail te sturen naar info@mijn-optie.nl. Reeds betaalde bedragen worden niet gecrediteerd.
 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de gebruiker onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Mijn-OPtIE het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. Mijn-OPtIE kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of een organisatie aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Mijn-OPtIE op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te stellen, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 1. Uitvoering overeenkomst

6a. Uitvoering overeenkomst voor een kandidaat

 1. Behoudens de beperkingen in deze algemene voorwaarden zal Mijn-OPtIE voor één jaar uw gegevens ter beschikking stellen aan aangesloten organisaties.
 2. De kandidaat krijgt geen gebruikersfunctionaliteit binnen mijn-optie.nl.
 3. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste gegevens zoals te weten; persoonsgegevens, gegevens over diplomering, gegevens over de huidige functie en gegevens over de gezochte functie. De kandidaat is tevens ook eigenhandig verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de betrokken organisaties. Mijn-OPtIE is niet aansprakelijk voor door kandidaat (verkeerd) ingevulde data.

6b. Uitvoering overeenkomst voor een gebruiker

 1. Behoudens de beperkingen in deze algemene voorwaarden zal Mijn-OPtIE tijdens de duur van de overeenkomst de dienst ter beschikking stellen aan de gebruiker. Aan de gebruiker komt een niet-exclusief gebruiksrecht toe voor de duur van de overeenkomst en ten aanzien van de dienst.
 2. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste gegevens zoals te weten; persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het aanmaken van zijn/haar account. De gebruiker is tevens ook eigenhandig verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de betrokken organisaties. Mijn-OPtIE is niet aansprakelijk voor door gebruiker (verkeerd) ingevulde data.
 3. Gebruikers van organisaties met een abonnement krijgen toegang tot de zoek-functies en mogen kandidaten van eigen instelling / bedrijf toegang geven tot inschrijving in Mijn-OPtIE.
 4. Bij een beëindiging van het abonnement vervallen alle functies en koppelingen binnen Mijn-OPtIE.
 1. Betaling

 1. Een organisatie met een abonnement dient betalingen aan Mijn-OPtIE volgens de betaalmethoden te voldoen. Mijn-OPtIE is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
 2. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum.
 3. Indien een organisatie met een abonnement niet tijdig aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van een overeenkomst voldoet, is Mijn-OPtIE gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
 4. Indien een organisatie met een abonnement niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, nadat de gebruiker door Mijn-OPtIE is gewezen op de overschrijding van de betalingstermijn en Mijn-OPtIE de gebruiker hierna een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Mijn-OPtIE gerechtigd de door Mijn-OPtIE gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK).
 1. Klachtenprocedure

 1. Indien de gebruiker een klacht heeft over de dienstverlening van Mijn-OPtIE, dan kan hij bij Mijn-OPtIE per e-mail een klacht indienen. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de gebruiker de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Mijn-OPtIE. Zie de contactgegevens onderaan de algemene voorwaarden.
 2. Mijn-OPtIE geeft de gebruiker zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Mijn-OPtIE binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de gebruiker.
 1. Aansprakelijkheid

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing op zakelijke klanten.
 2. De totale aansprakelijkheid van Mijn-OPtIE jegens zakelijke klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst door zakelijke klant betaalde prijs (exclusief btw) van het abonnement van het betreffende jaar, met een maximum van € 500,-.
 3. Aansprakelijkheid van Mijn-OPtIE jegens de zakelijke klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Mijn-OPtIE jegens de zakelijke klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Enige in de overeenkomst of de algemene voorwaarden opgenomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Mijn-OPtIE of in geval van schade door dood of zwaar lichamelijk letsel.
 5. De aansprakelijkheid van Mijn-OPtIE jegens de zakelijke klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de zakelijke klant Mijn-OPtIE onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Mijn-OPtIE ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Mijn-OPtIE in staat is adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de zakelijke klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Mijn-OPtIE meldt.
 7. In geval van overmacht is Mijn-OPtIE niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de zakelijke klant ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, invloeden door hackers en stroomstoringen.
 1. Duur, opzegging, verlenging en opschorting

 1. Het abonnement wordt aangegaan door een organisatie voor de duur van een jaar, tenzij anders overeengekomen, en vangt aan zodra de organisatie zich aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 2. Het abonnement wordt na de initiële (minimale) looptijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd en kan dan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging.
 3. Opzeggingen door een organisatie dient te geschieden door een mail te sturen naar: info@mijn-optie.nl
 4. Mijn-OPtIE is gerechtigd alle door een organisatie toegevoegde data te verwijderen op het moment dat de dienst wordt beëindigd. Mijn-Optie kan u geen kopie van de opgeslagen data verschaffen.
 1. Persoonsgegevens

Mijn-OPtIE verwerkt de persoonsgegevens van een gebruiker en een kandidaat conform de op de website gepubliceerde privacy statement.

 1. Slotbepalingen

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Mijn-OPtIE gevestigd is.
 3. Indien enige bepaling uit de overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden ook communicatie per e-mail of per enig ander elektronisch communicatiemiddel verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
 5. Bij tegenstrijdigheden bij de interpretatie van deze algemene voorwaarden is de Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden leidend.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar: info@mijn-optie.nl